MENU

Δημοσιεύσεις

GDPR: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προστασίας δεδομένων

[ 03 Μαΐου
2018
]


Eνόψει της έναρξης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) στις 25/5/2018,  το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομική υποστήριξη και υπηρεσίες Υπεύθυνου Επεξεργασίας ( DPO services ) για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παραπάνω Κανονισμό.

 

Ειδικότερα, με τον παραπάνω ευρωπαϊκό Κανονισμό τίθενται για τις επιχειρήσεις νέες υποχρεώσεις, που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους,  την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια των δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης, στις οποίες οφείλει να προβεί η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού.

 

Με την παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να κατανοήσει αρχικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού και να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης GDPR.

 

Στα πλαίσια ανάπτυξης και εφαρμογής ενός προγράμματος συμμόρφωσης, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει καταρχήν να ερευνήσει και να καταγράψει το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η κάθε επιχείρηση, ώστε να εκτιμήσει αν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση της  έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (DPIA), καθώς και αν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)  και εν συνεχεία

 

- να συντάξει μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis), ορθών πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ή αλλιώς GDPR),

- να εκπονήσει την έκθεση εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Data Protection Impact Assesment DPIA), εφόσον είναι υποχρεωτική

- να προβεί σε έλεγχο του συνόλου των συμβάσεων σχετικών με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να συντάξει τα απαραίτητα πρότυπα έντυπα και όρους για τις συμβάσεις

- να προβεί στην δημιουργία των δηλώσεων συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επανεξέταση των δηλώσεων συγκατάθεσης που έχουν ήδη περιέλθει στην επιχείρηση από τα υποκείμενα των δεδομένων  

- να εκπαιδεύσει τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και

- να παράσχει υπηρεσίες DPO ως εξωτερικός συνεργάτης.

 

Ανθούλα Πανταζίδου

Ευαγγελία Αργυρίου

 

[ 03 Μαΐου
2018
]

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

[ 22 Φεβρουαρίου
2018
]


Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο που ευθύνεται απεριόριστα απέναντι στους εταιρικούς δανειστές, ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται περιορισμένα. Πιο αναλυτικά η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου ρυθμίζεται στο άρθρο 279 του Ν. 4072/2012, όπου και ορίζεται πως ευθύνεται εάν δεν έχει καταβάλλει την εισφορά του μέχρι του ποσού αυτής, ενώ εάν την έχει καταβάλλει δεν ευθύνεται καθόλου. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου επεκτείνεται ή ακόμα μετατρέπεται σε απεριόριστη.

Αντικείμενο, λοιπόν, αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλων των περιπτώσεων ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου.

Καραγιάννης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

[ 22 Φεβρουαρίου
2018
]

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

[ 21 Φεβρουαρίου
2018
]


ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Με την υπουργική απόφαση 397/2017 δημιουργήθηκε ένας νέος θεσμός, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο να βοηθήσει τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Ο ευρωπαϊκός αυτός θεσμός δεν είναι άλλος από την ομάδα παραγωγών. Με λίγα λόγια η ομάδα παραγωγών είναι μια εταιρική μορφή που λειτουργεί με συνεταιριστικά στοιχεία και αποτελείται από τουλάχιστον πέντε παραγωγούς του ίδιου αγροτικού προϊόντος. Μέσω του νέου αυτού θεσμού οι παραγωγοί ενωμένοι έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερη τιμή για τα προϊόντα τους. Επιπλέον, μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την παραγωγή τους και να μειώσουν το κόστος αυτής. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτήσεων (Μέτρο 4 και Μέτρο 9). Επίσης ανάλογα με τους συμμετέχοντες παραγωγούς μπορεί να υπάρξει και φορολογικό όφελος. Η συσπείρωση των παραγωγών και ο σχηματισμός ομάδων παραγωγών είναι ένας  τρόπος για τη διεκδίκηση των ευκαιριών που επιφυλάσσει το μέλλον. Για τη σύσταση της ομάδας παραγωγών και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της απαιτείται η κατάρτιση ενός εξειδικευμένου λεπτομερειακού νομικού πλάνου.

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και να αναλάβουμε τη σύσταση της ομάδας παραγωγών που επιθυμείτε.

Χρύσα Καραγιάννη

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

[ 21 Φεβρουαρίου
2018
]

Προηγούμενη