MENU

Το δικηγορικό γραφείο Χ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δραστηριοποιείται με συνέπεια σε ευρύ φάσμα του ελληνικού δικαίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους πλέον εκτενείς κλάδους του ελληνικού δικαίου και ρυθμίζει πέντε τομείς. Το γραφείο έχει εξειδίκευση και εμπειρία σε όλους τους τομείς και ασχολείται με την αντιμετώπιση ενοχικών διαφορών, τη δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, τα θέματα κληρονομικού δικαίου, με έμφαση δε στα εξής:

Α. Οικογενειακό δίκαιο

Σύμφωνο συμβίωσης, γάμος, διαζύγιο, διατροφή συζύγου και τέκνων, διαφορές γονέων και τέκνων, ζητήματα συμμετοχής σε αποκτήματα γάμου, παρένθετη μητρότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση (ομόλογη ή ετερόλογη), επίδραση της ετερόλογης γονιμοποίησης στις σχέσεις των συζύγων μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, μεταθανάτια γονιμοποίηση, μονογονεϊκή οικογένεια, υιοθεσία.

Β. Ζητήματα ιατρικής ευθύνης

Ευθύνη των ιατρών κατά   την παροχή υπηρεσιών τους, περιπτώσεις αποζημίωσης του ασθενούς, ευθύνη ασφαλιστικών εταιριών.

Γ. Τομέας ακίνητης περιουσίας

Μισθώσεις, αγοραπωλησίες,  θέματα χρησικτησίας, εμπράγματες διαφορές.

Δ. Κτηματολόγιο

Νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη δημιουργία του Εθνικού  Κτηματολογίου, καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων, αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των δικαιωμάτων ή ενστάσεις κατά περίπτωση, αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν κτηματολογικές εγγραφές, αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αγωγές για διόρθωση καταχωρηθέντων δικαιωμάτων κατά περίπτωση όπως π.χ. αγωγή αναγνώρισης κυριότητας λόγω καταχώρισης ως αγνώστου ιδιοκτήτη κλπ.. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για συμπλήρωση δηλώσεων και καταχωρήσεως ακινήτων.

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα του εμπορικού δικαίου με έμφαση δε στα εξής: 

Α. Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, σύσταση και λειτουργία εμπορικών κέντρων, συγχώνευση εταιριών με έμφαση στις εξαγορές, διαπραγματεύσεις με τράπεζες, προετοιμασία φακέλου για παράσταση στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού , συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για τη σύσταση και λειτουργία όλων των εταιρικών τύπων, διαμόρφωση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, επίλυση διαφορών από πιστωτικούς τίτλους, βιομηχανική ιδιοκτησία(σήματα)

Β. Δίκαιο Ανταγωνισμού

Αθέμιτος ανταγωνισμός, προστασία ανταγωνιζόμενων επιχειρηματιών, προστασία καταναλωτών, προστατευόμενα πρόσωπα και τεχνικές προστασίας, δίκαιο ευρεσιτεχνίας, συσχέτιση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο αδικοπραξιών, ανταγωνιστικές πράξεις που η ενέργειά τους ξεπερνά τα ηθικά όρια.

Γ. Εξυγίανση και πτώχευση εταιριών

Δ. Υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις

Ενημέρωση των επιχειρήσεων για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, διεκπεραίωση των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενστάσεις και παράσταση στον Ε.Φ.Ε.Τ. (ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων), προσφυγές στο Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.


Φορολογικό Δίκαιο

Εξώδικη ή δικαστηριακή επίλυση όλων των σχετικών φορολογικών ζητημάτων, σε εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο με έμφαση δε στα εξής:

Α. Παροχή νομικών συμβουλών σε φορολογικές υποθέσεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, φόρο κληρονομίας, φόρο κεφαλαίου, φόρο μεταβίβασης ακινήτων και γενικά φορολογία ακινήτων καθώς και κάθε είδους φορολόγηση

Β. Παροχή νομικών συμβουλών  σχετικά με θέματα που προκύπτουν από τη διπλή φορολόγηση (αφορά κατοίκους εξωτερικού που φορολογούνται και στην Ελλάδα)

Γ. Εκδίκαση φορολογικών διαφορών ενώπιων των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα του εργατικού  δικαίου με έμφαση δε στα εξής:

Α. Μελέτη και σύνταξη εργασιακών – επιχειρησιακών συμβάσεων

Β. Επίλυση εργατικών διαφορών

Γ. Θέματα εργατικών σωματείων

Δ. Θέματα διαθεσιμότητας

Ε. Εργασιακά θέματα μετά τη μεταβίβαση επιχείρησης ή απόσχισης κλάδου

ΣΤ. Εργασιακά θέματα μετά την εξυγίανση ή πτώχευση φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου

Ζ. Εποχιακή εργασία και κατ’ αποκοπή εργασία

Η. Θέματα υπερεργασίας και υπερωριών

Θ. Επιδοτούμενα προγράμματα για την εργασιακή απασχόληση


Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα του ποινικού  δικαίου με έμφαση δε στα εξής:

Α. Ποινική ευθύνη εκπροσώπων εταιριών

Β. Ιατρική αμέλεια

Γ. Παραβάσεις φορολογικού κώδικα

Δ. Παραβάσεις τελωνειακού κώδικα

 

Αγροτικό δίκαιο

Το γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα του αγροτικού  δικαίου με έμφαση δε στα εξής:

Α. Μισθώσεις αγροτικών ακινήτων

Β. Επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων

Γ. Αποζημίωση αγροτών

Δ. Θέματα Εποικισμού

Ε. Θέματα αποκατάστασης ακτημόνων


Δίκαιο Επενδύσεων

Νομικοί έλεγχοι, γνωμοδοτήσεις, συμβουλευτική δικηγορία, δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη προς διευκόλυνση των επενδύσεων των πελατών μας  και εκπροσώπησή τους σε σημαντικές διαπραγματεύσεις.

Παροχή νομικών, οικονομικών και φορολογικών συμβουλών για την αγορά ακινήτων.

Ενεργειακό Δίκαιο

Σύνταξη και νομικός έλεγχος ενεργειακών συμβάσεων, παροχή νομικών υπηρεσιών στο πεδίο παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.